Rozborové úkoly

Rozborové úkoly

 

Aktuální projekty Popis projektu
Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

V rámci nového souboru rozborových úkolů (dále jen RÚ), který zadala k řešení Česká agentura pro standardizaci (dále jen ČAS) je začleněn, mj. také RÚ „Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)“. Aktuální požární požadavky pro vnější kontaktní zateplovací systémy (dále jen ETICS) v České republice řeší od roku 2016 obsáhlý článek 3.1.3 ČSN 73 0810 včetně informativní přílohy E. V obecné rovině tato norma definuje, ve kterých oblastech vnějších obvodových stěn je možné použít ve skladbě ETICS tepelný izolant s třídou reakce na oheň B–E a ve kterých částech je již z požárních důvodů nutné použít izolant třídy reakce na oheň A1 nebo A2, či jiné specifické úpravy. Od doby účinnosti této normy uplynulo více než 5 let a byly tak získány další zkušenosti jak v oblasti zkušebnictví, tak projektování i realizaci ETICS. Současně se ze strany průmyslu objevují požadavky na ověření nyní uplatňovaných postupů a řešení souvisejících problematických oblastí. Především se jedná o prověření možnosti úpravy min. požadovaných rozměrů vodorovných i svislých požárních pruhů, možné kombinace izolačních materiálů pro objetky s požární výškou nad 22,5 m, řešení odstupových vzdáleností, otevřenosti ploch, řešení požární bezpečnosti zdvojených ETICS, popř. ETICS s kontaktně aplikovaných obkladem aj. PAVUS, a.s. působí v této oblasti jako partner řešitele, kterým je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB). Jako vhodný nástroj pro řešení tohoto RÚ se předpokládá využití velkorozměrových zkoušek dle nově připravované evropské metodiky pro hodnocení chování fasádních systémů při požáru.

   

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7