Historie významných událostí


Historie významných událostí společnosti PAVUS, a.s.


2022

 • PAVUS, a.s. mění své logo a je spuštěna také zcela nová webová prezentace společnosti.
 • Realizovány další investiční akce v areálu Veselí nad Lužnicí - rekonstrukce vrátnice, renovace otvorových výplní a střechy administrativní budovy, vyznačení parkovacích stání v areálu aj.
 • V rámci provozu byla mj. realizována obnova odvíjecího mechanismu čističky odpadních plynů.

2021

 • Pro další zkvalitnění služeb a zvýšení efektivity činností byly zakoupeny 4 ks nových monoblokových hořáků pro stěnovou pec v hale PO1, každý o výkonu až 650 kW. Dále byl pořízen velkokapacitní průmyslový vysavač pro efektivnější čištění pecí po zkouškách.
 • Byla provedena komplexní renovace stěnové pece v hale PO2, včetně realizace nové žáruvzdorné vyzdívky.
 • V nově vystavené hale byly realizovány oddělené, uzamykatelné prostory pro zajištění soukromí při přípravě vzorků jednotlivými klienty.
 • Pořízena zcela nová digitální ústředna pro zaznamenávání zkušebních dat.

2020

 • Pro přípravu a kondicionování velkorozměrových vzorků pro zkoušky požární odolnosti byla vybudována a uvedena do provozu nová hala, navazující na původní halu PO1. Hala je temperována a vybavena novou jeřábovou dráhou a dvěma mostovými jeřáby o nosnosti 16 t a 8 t. Jeřáby mohou se vzorky přejíždět z této přípravny až ke zkušebním pecím, umístěným v původní hale PO 1.
 • Současně byla uvedena do provozu Multifunkční zkušební komora pro velkorozměrové požární zkoušky. Komora je vybavena odsáváním spalin, napojeným na čističku odpadních plynů. V této komoře je možné provádět požární zkoušky fasád, zkoušky hasicí schopnosti stabilních hasicích zařízení a další ohňové zkoušky.

2019

 • Na základě požadavku některých českých výrobců a ve spolupráci s MZV ČR se PAVUS, a.s. podařilo, po zhruba dvou letém úsilí, dostat na seznam uznávaných institucí certifikační autority v Kuvajtu. Touto autoritou je Kuwait Fire Service Directorate – KFSD.
 • PAVUS, a.s. navrhl, realizoval a uvedl do provozu unikátní zkušební zařízení na zkoušení odolnosti komínů proti účinkům páry a kondenzátu. Zkušební postup je podle ČSN EN 13216-1. Rozšířila se tak nabídka a komplexnost zkušebních metod pro výrobce komínů a komínových systémů.
 • Pro všechny zájemce o indikativní, vývojové a ověřovací zkoušky požární odolnosti svých výrobků, části konstrukcí nebo materiálů byla uvedena do provozu také malá experimentální zkušební pec. Pec má plnohodnotné technické parametry v souladu s EN 1363-1, kromě velikosti vzorku. Lze v ní zkoušet vzorky ve svislé a/nebo vodorovné poloze o velikosti cca 1 000 mm × 1 000 mm, resp. 1 000 mm x 500 mm.

2018

 • V sídle společnosti v Praze byla provedena kompletní rekonstrukce budovy a společnost se přestěhovala do nových prostor ve 4. nadzemní podlaží.
 • Závěrem roku byly pořízeny 4 obytné buňky, které jsou určeny pro zlepšení zázemí klientů

2017

 • Novým Rozhodnutím ÚNMZ, které nahradilo dřívější Rozhodnutí došlo k rozšíření rozsahu autorizace. PAVUS, a.s. tak reagoval na novelu nařízení vlády č.163/2002 Sb. proto, aby mohl nadále poskytovat výrobcům, distributorům a/nebo dovozcům služby v oblasti posuzování shody dříve i nově stanovených výrobků. Mezi nově stanovené výrobky patří zejména:
  • pol. č. 10/16   Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru
  • pol. č. 10/17   Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
  • Pol. č. 10/14   Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
 • V Požární zkušebně PAVUS, a.s. byla provedena kompletní rekonstrukce včetně nového tepelně izolačního opláštění haly PO3. Hala je určena ke zkoušení vzduchotechniky, střech a komínů.

2016

 • Byla dokončena oprava komunikací v celém areálu.
 • Bylo pořízeno nové zkušební zařízení pro zkoušení reakce podlahových krytin na oheň podle ČSN EN ISO 9239-1.
 • V areálu Požární zkušebny PAVUS, a.s. byl založen „klientský“ ovocný sad.
 • PAVUS, a.s. navrhl, vyrobil a dodal VUT v Brně, do pracoviště AdMaS, komplexní zkušební zařízení pro zkoušky chování materiálů a dílců při vysoké teplotě.

2015

 • V areálu Požární zkušebny PAVUS, byla provedena přestavba rozvodu plynu z nízkotlakého systému na středotlaký.
 • Do provozu byla uvedena zcela nová horizontální zkušební pec HP 2.
 • Byla pořízena nová velkokapacitní měřicí ústředna a byla zahájena oprava komunikací v celém areálu.
 • PAVUS, a.s. navrhl, vyrobil a dodal Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava zkušební zařízení pro zkoušky podle ČSN EN 13823 (SBI) včetně odtahu a čištění spalin.

2014

 • Certifikační orgán PAVUS, a.s. se nově začal řídit kriteriální normou ČSN EN ISO/IEC 17065 pro orgány certifikující produkty, procesy a služby.
 • V Požární zkušebně PAVUS, a.s. byl k stěnové peci PO1 pořízen zatěžovací rám pro zatížení vzorků až do 200 t, dále mezi hlavní investice tohoto roku bylo pořízení nového vysokozdvižného vozíku o nosnosti 5 t a zdvihu 5,5 m.

2013

 • PAVUS, a.s., dříve notifikován k činnostem podle CPD, plynule přešel k OPRÁVNĚNÍ k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ze dne 9. března 2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (CPD).
 • Dále byla navržena a pořízena nová měřicí trať pro požární zkoušky vzduchotechnických prvků.

2012

 • Bylo provedeno tepelnětechnické hodnocení objektů v areálu PASVUS, a.s. ve Veselí n. Lužnicí. Toto hodnocení bylo podkladem pro další úpravy, rekonstrukce a modernizace.
 • Pro snaží a bezpečnější montáž a demontáž velkorozměrových vzorků byla pořízena vysokozdvižná plošina.

2011

 • V září byla provedena v areálu Požární zkušebny PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí, v rámci evropského projektu, unikátní požární zkouška velkého rozsahu. Byly zkoušeny dvě podlaží části moderní administrativní budovy 10,4 x 13,4 m o výšce 9 m. Cílem projektu bylo ověření pasivní požární odolnosti pokročilého konstrukčního řešení ocelobetonové nosné konstrukce a jejích plášťů.
 • V požární zkušebně PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí proběhla úplná rekonstrukce stěnové pece na hale PO1, jejímž cílem byla nejen úprava systému vytápění a regulace, ale také rozšíření o možnosti zkoušení vzorků velkých rozměrů. Pec se doplňuje demontovatelnými moduly tak, aby kromě původního rozměru vzorku 3 m x 3 m bylo možno zkoušet vzorky o šířce 5 m a výšce až do 6 m, a to s proměnnou výškou alternativně od 3 do 6 m vždy po 1 m.

2010

 • PAVUS, a.s vydává 1. vydání publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“, o kterou je veliký zájem zejména ze strany pojektatntů PBŘ i orgánů státní správy.

2009

 • Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byla společnosti PAVUS, a.s. udělena Licence k užívání označení CTN a Centrum technické normalizace, a to na základě uzavřené rámcové smlouvy.
 • Závěrem roku byl v Požární zkušebně PAVUS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí zahájen provoz kompletního systému Čištění odpadních plynů. Zařízení snižuje množství těkavých organických látek emitovaných do ovzduší a splňuje tím náročné legislativní a technické požadavky na ochranu ovzduší.  

2008

 • Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bylo společnosti PAVUS, a.s. uděleno Rozhodnutí č. 16/2008 o autorizaci podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky a výrobky označované CE.
 • Byla zahájena dlouhodobá spolupráce s vysokými školami na řešení výzkumných a experimentálních projektů souvisejících s požární bezpečností staveb.
 • Provedena celková rekonstrukce zkušebního zařízení pro zkoušky šíření požáru střešním pláštěm.

2007

 • kolaudace jednotného systému odsávání - svodu odpadních plynů (etapa I), zahájení měření pro přípravu etapy II - vybudování čističky odpadních plynů
 • navázání úzké spolupráce s ČKAIT při vydávání „Zpr@vodaj PAVUS“ (počet přihlášených odběratelů přesáhl číslo 260), rozšíření redakční rady o externí spolupracovníky
 • rozšíření poskytování informací o klasifikacích dle ČSN EN 13501 (oficiální internetová databáze klasifikací) o informace dle „Rozhodnutí Komise“ (kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků a klasifikace do tříd reakce na oheň a tříd chování střešních krytin a panelů, bez zkoušení)

2006

 • zprovoznění jednotného systému odsávání zkušebních pecí - zahájení zkušebního provozu etapy I - svodu odpadních plynů
 • zavedení akreditovaných zkoušek kabelů - stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí, zkoušky šíření plamene, určení stupně kyselosti plynů během hoření kabelů, měření hustoty kouře, zkoušky celistvosti kabelů
 • zahájení poskytování informací z technické normalizace a legislativy – „Zpr@vodaj PAVUS“ (navazuje na tradici dříve vydávaného „Aktual bulletin“)
 • zavedení akreditované zkušební metody podle ZP 27/2006 (DIN 4102-12) pro stanovení funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí-systémů v případě požáru
 • další rozšíření autorizace podle NV č.190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 

2005

 • rozšíření rozsahu autorizace podle NV č.190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
 • zprovoznění databáze klasifikace stavebních výrobků podle požární odolnosti a reakce na oheň a její průběžné doplňování

2004 

 • sloučení  AZL 1026.1 Zkušebny a AZL 1026.2 Požárně technické laboratoře v jeden akreditovaný subjekt s novým názvem „Požární zkušebna“, AZL 1026
 • autorizace podle  NV č.190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (Notifikovaná osoba 1391)
 • rozšíření akreditace pro certifikační orgán pro certifikaci výrobků autorizace podle NV č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

2003 

 • změna sídla a.s. z Hostivaře na Prosek 
 • přemístění požárně technické laboratoře z Prahy do Veselí nad Lužnicí 
 • zahájení všech zkoušek „reakce na oheň“ ve Veselí nad Lužnicí 
 • žádost o autorizaci podle NV 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a  NV 190/2002 Sb.

2002

 • rozšíření akreditace Zkušebny Veselí nad Lužnicí o zkoušení požárně bezpečnostních zařízení, požárních proudnic a armatur, hasiv a hasicích schopností 
 • akreditace inspekčního orgánu č. 4023
 • změna majoritního vlastníka, majoritním vlastníkem se stává Technický a zkušební ústav stavební, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 

2001 

 • změna obchodního jména firmy z „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s.” na „PAVUS, a.s.”  
 • změna podoby kmenových akcií na majitele emitovaných společností ze zaknihovaných na listinné

2000

 • rozšíření autorizace k činnostem při posuzování shody o hořlavé kapaliny (dle NV č. 173/1997 Sb.)  z
 • ačlenění Požárně technické laboratoře jako akreditované zkušební laboratoře č. 1026.2 do PAVUS, a.s.

1998

 • autorizace k činnostem při posuzování shody vybraných výrobků dle NV č. 178/1997 Sb.  
 • akreditace certifikačního orgánu č. 3041 pro certifikaci výrobků  
 • akreditace certifikačního orgánu č. 3042 pro certifikaci systémů jakosti

1993 

 • privatizace společnosti „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, s.p.” metodou převodu na právní formu akciové společnosti (vznik akciové společnosti „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s.”)

1990 

 • vznik státního podniku „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, s.p.” delimitací vědecko-výzkumné, normotvorné a atestační činnosti z VÚPS Praha s.p.

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7