Evropská a mezinárodní standardizace

Evropská a mezinárodní standardizace

Vyhledat publikované normy a řešené úkoly můžete přímo na stránkách CEN/CENELEC pod příslušnou TC ZDE

Vyhledat bližší informace k činnosti ISO/TC21 můžete ZDE a ISO/TC92 ZDE

 

Název TC Předmět činnosti Struktura
 CEN/ TC 70 - Manual means of fire fighting equipment (Ručně ovládané prostředky pro hašení)

CEN/TC 70 je zaměřena na navrhování a revizi norem pro splnění mandátu M 071 a PED, zejména na níže uvedené činnosti:

 1. klasifikace požárů pro definování použití hasicích přístrojů;
 2. návrh, výroba a údržba přenosných hasicích přístrojů pro ochranu budov a jakákoliv jiná možná použití;
 3. návrh, výroba a údržba mobilních hasicích přístrojů pro ochranu budov a jakákoliv jiná možná použití;
 4. návrh a výroba hasicích roušek pro všechna možná použití;
 5. návrh, výroba a údržba všech ručních prostředků pro hašení požáru pro všechna možná použití, s výjimkou ručních prostředků používaných hasičskými jednotkami, které jsou pokryty činností TC 192 a prostředky pro hašení požáru pokryté činností TC 191.

WG 1   Skupina laboratoří (pozorovatel)

WG 2   Pojízdné hasicí přístroje

WG 3   Hasicí roušky

WG 4   Údržba hasicí přístrojů (rozpuštěna)

WG 5   Revize EN 3 (také souvisí s EN 2)

WG 6   Přenosné aerosolová zařízení

WG 7   Údržba hasicích přístrojů

CEN/TC 127 - Fire safety in buildings (Požární bezpečnost budov)

CEN/TC127 má charakter horizontální TC a ve své činnosti pomáhá technickým komisím, které zpracovávají výrobkové normy. TC127 poskytuje pomoc těm TC, které u výrobku prohlašují požární vlastnosti. Vlastní činnost je zaměřena zejména na:

 1. tvorbu norem, s využitím příslušných stávajících prací tam, kde jsou dostupné, například v ISO, IEC, CENELEC, CEC a EFTA, pro posuzování požárního chování stavebních výrobků, součástí a konstrukčních prvků;
 2. tvorbu norem pro klasifikaci výrobků, součástí a konstrukčních prvků, odpovídající požárním rizikům spojeným s jejich použitím;
 tvorbu norem pro posuzování požárního nebezpečí a pro zajištění požární bezpečnosti v budovách

WG 1   Konstrukční a dělicí prvky

WG 2   Provozní instalace

WG 3   Požární dveře

WG 4   Reakce na oheň

WG 5   Střechy

WG 7   Požární klasifikace výrobků

WG 8   Požárně bezpečnostní inženýrství

CEN/TC 166 - Chimneys (Komíny) Tvorba norem v oblasti komínů a spalinových cest ze zařízení do exteriéru a spojujících prvků potřebných pro sestavení a provoz.

Subkomise SC2 Komíny a jejich součásti s vložkou z kovu

WG 1   Obecné požadavky

WG 2   Tepelné technické a hydraulické výpočtové metody pro komíny

WG 3   Pálené/keramické komíny

WG 4   Komíny a jejich součásti s vložkou z plastu

WG 5   Komíny a jejich součásti s vložkou z betonu
CEN/TC 191 - Fixed firefighting systems (Pevně zabudované prostředky a zařízení požární ochrany)

Tvorba norem v oblasti:

 • Komponenty pro stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ), navrhování, instalace a údržba systémů SHZ především pro instalaci v budovách a jiných stavbách, doporučení dalších možných aplikací.
 • Komponenty pro zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT), navrhování, instalace a údržba systémů ZOKT pro instalaci v  budovách.
Hasiva pro použití v SHZ a dalších prostředcích požární ochrany (hasicí přístroje, hasiva používaná jednotkami PO,…)

Subkomise SC1 Zařízení pro odvod kouře a tepla, systémy a komponenty

WG 1   Hasiva - prášky

WG 2   Pěnová hasicí zařízení

WG 3   Hasiva - pěnidla

WG 4   Prášková hasicí zařízení

WG 5   Sprinklerová zařízení

WG 6   Plynová hasicí zařízení, systémy a komponenty

WG 9   Hydrantové a hadicové systémy

WG 12  Mandátní skupina
CEN/TC 192 - Fire and Rescue Service Equipment (Technické prostředky pro hasiče)

Tvorba norem pro prostředky a automobily používané jednotkami požární ochrany, s výjimkou osobních ochranných prostředků a těch prostředků, které jsou pokryty CEN/TC 191.

Existence účinných a efektivních jednotek požární ochrany je základním prvkem infrastruktury všech evropských zemí. Tyto jednotky přispívají k snížení:

 • ztrát na životech a zranění;
 • škodách na majetku, a tím i utrpěné finanční zátěže;
 emocionálních účinků mimořádné události.

WG 1   Požární hadice

WG 2   Požární čerpadla

WG 3   Požární automobily

WG 4   Výšková požární technika

WG 7   Hydraulické vyprošťovací zařízení a zvedací vaky

WG 8   Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly

ISO/TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting (Prostředky pro požární ochranu a hašení)

Standardizace v oblasti veškeré požární ochrany a požárních zařízení, včetně hasiv a osobní výstroje a výzbroje hasičů; činnosti související s terminologií, klasifikací a označováním (symboly).

SC 2  Přenosné hasicí přístroje

SC Elektrická požární signalizace

SC 5  Vodní stabilní hasicí zařízení

SC 6  Hasicí pěny a prášky a pěnová a prášková hasicí zařízení

SC 8  Plynná hasiva a plynová hasicí zařízení

SC 11  Zařízení pro řízení kouře a tepla a komponenty)

ISO/TC 92 - Fire Safety (Požární bezpečnost)

Standardizace posuzování:

 • požárního nebezpečí a požárního rizika ve vztahu k ochraně života a majetku;
příspěvek návrhového řešení, materiálů, stavebních materiálů, výrobků a součástí k požární bezpečnosti a metody snížení nebezpečí požáru a požárního rizika na základě stanovení vlastností a chování těchto materiálů, výrobků a součástí jakož i budov a konstrukcí staveb.

SC 1  Vznik a rozvoj požáru

SC 2  Omezení šíření požáru

SC 3  Ohrožení osob a prostředí požárem

SC 4  Požárně bezpečnostní inženýrství

CAG 1 TPMG Řídicí technická skupina

TG 2 Hasiči

WG 8 Požární termíny a definice

WG 13 Požární bezpečnost – Sběr statistických údajů

WG 14 Velké venkovní požáry a zastavěné prostředí

G 15 Požární bezpečnost tunelů

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7