ČSN pro navrhování požární bezpečnosti staveb

ČSN pro navrhování požární bezpečnosti staveb

Úkoly plánu technické normalizace
ČSN pro navrhování požární bezpečnosti staveb

 

Aktuální projekty Popis projektu
ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

Konečný návrh revize normy je v současné době v připomínkovém řízení. Touto normou se nahradí ČSN 73 0848 z dubna 2009.

Norma stanovuje požadavky na kabelové rozvody z pohledu požární bezpečnosti staveb, a to v návaznosti na normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx. Jedná se zejména o stanovení požadavků na kabelové trasy z hlediska požární bezpečnosti a stanovení požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Dále norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy z hlediska tříd reakce na oheň, které v případě požáru nemusí být funkční. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti.

V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro elektrická zařízení s požadovanou funkcí při požáru v případě požáru.

Oproti znění ČSN 73 0848 z roku 2009 dochází k následujícím změnám:

 • dochází ke změnám v názvosloví zejména v definici napájení požárně bezpečnostních zařízení a to definice „primárního zdroje napájení, bezpečnostního záložního zdroje napájení provozního záložního zdroje napájení, přepínače obvodu napájecích zdrojů.
 • norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy z hlediska tříd reakce na oheň, které v případě požáru nemusí být funkční. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti.
 • v celé normě je vypuštěna klasifikace DP1, DP2, DP3 – druh konstrukce z hlediska použití hořlavých hmot a je nahrazena třídou reakce na oheň.
 • jsou zde detailně stanoveny požadavky na vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech.
 • jsou stanoveny minimální požadavky na kabelové rozvody v jednotlivých stupních projektové dokumentace z hlediska kabelových rozvodů.
 • v informativní příloze A jsou uvedeny „Zásady provádění koordinačních funkčních zkoušek napájení systémů a zařízení s požadovanou funkcí při požáru“
 • v informativní příloze B jsou uvedena Schémata možného napájení elektrozařízení s požadovanou funkcí při požáru, včetně požadavků na kabelové rozvody
Vydáním této normy bude zrušena kapitola 13.10 ČSN 73 0804 Dodávka elektrické energie a kapitola 12.9 ČSN 730802 Dodávka elektrické energie
ČSN 73 0838

Požární bezpečnost staveb – Garáže

Návrh normy je po prvním kole připomínkového řízení. Tato norma bude platit pro projektování požární bezpečnosti garáží ve stavebních objektech, a to:

 1. nových garáží;
 2. změn staveb stávajících garáží;
 3. změn staveb, jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na garáže.

I když jsou garáže požárními úseky nevýrobního charakteru, stanoví tato norma specifické požadavky na požární bezpečnost garáží v návaznosti na ČSN 73 0804 ed.2:2020.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob, nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.

Vydáním této normy bude zrušena Přílohy I, ČSN 73 0804 ed. 2. Oproti Příloze I dojde k následujícím změnám:

 • jedná se o novou samostatnou ČSN, která nahrazuje přílohu I ČSN 73 0804 a stanovuje nový náhled na navrhování garáží
 • nově jsou požadavky na garáže vztaženy k celkové kapacitě garáží (nikoli ke kapacitě požárního úseku);
 • ruší se dělení garáží podle druhu paliv a nové garáže jsou navrhovány pro vozidla se všemi druhy paliv a pohonu (kapalná paliva, plynná paliva, elektro, kombinace);
 • ruší se dělení garáží na vestavěné a volně stojící;
 • ruší se dělení garáží podle odvětrání na otevřené, částečně otevřené a uzavřené;
 • nestanovují se požadavky na konstrukční druhy DP1, DP2, DP3;
 • nestanovují se požadavky na indexy šíření plamene po povrchu stavebních hmot podle ČSN 73 0863;
 • jsou rozšířeny varianty hasicích zařízení a stanovují se zásady návrhu těchto zařízení v projektovém řešení požární bezpečnosti staveb;
 • jsou rozšířeny varianty větrání garáží v případě požáru nebo jiné nebezpečné situace a stanovují se zásady návrhu těchto zařízení v projektovém řešení požární bezpečnosti staveb (jedná se zejména o varianty zařízení pro odvod kouře a tepla navržené pro potřeby účinného zásahu jednotky požární ochrany v prostoru garáží);
 • samostatně jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti nových garáží;
 • samostatně jsou upraveny podmínky požární bezpečnosti změn staveb stávajících garáží a změn staveb, jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na garáže.

Obecně není záměrem omezovat vjezd vozidel na plynná paliva nebo na elektrický či hybridní pohon a ostatní alternativní paliva do garáží. Z toho však vyplývají vyšší rizika v případě požáru, a tedy i v řadě případů přísnější požadavky na navrhování garáží z pohledu požární bezpečnosti staveb.

U garáží, kde by byl jednoznačně výskyt jiných, než standardních kapalných paliv vyloučen (např. garáže, výroby vozidel pouze na kapalná paliva) lze postupovat odlišně.

 

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74,
190 00 Praha 9-Prosek

IČO: 60193174
DIČ: CZ60193174

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2309

Kontakt

Tel.: +420 286 019 587 
E-mail: mail@pavus.cz 
Datová schránka: ft3fii7