českyEnglishDeutsch

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb

19.7.2016

Norma nahrazuje, zpřesňuje, doplňuje a upravuje předchozí znění ČSN 73 0810 včetně změn Z1, Z2 a Z3, na základě změn právních předpisů, změn dalších norem zejména z oboru požární bezpečnosti staveb a dále praktických zkušeností získaných aplikací předchozího vydání ČSN 73 0810. Současně tato norma reaguje na vývoj evropských norem v oblasti zkoušení požárních vlastností, rozšířených aplikací výsledků zkoušek a požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb řady ČSN EN 13501-x. Po datu platnosti této normy platí souběžně výsledky zkoušek a klasifikací výrobků a stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0810:2009 ještě po dobu 6 měsíců, pokud není jejich platnost omezena dřívějším datem.

 

POZNÁMKA 1 Vztahuje se např. na zkoušky reakce na oheň pro fasády podle ČSN ISO 13785-1, hodnocení druhu konstrukce.

 

POZNÁMKA 2 Platí ustanovení § 119, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Nejdůležitější změny oproti předchozímu vydání:

 

1. V kapitole 3 byla kompletně přepracována pravidla pro zateplování budov, byla doplněna informativní obrazová příloha.

 

2. Byly aktualizovány požadavky na stavební konstrukce tak, aby nebránily využívání nových technologií při zajištění dostatečné úrovně požární bezpečnosti.

 

3. Nejednoznačná ustanovení v předchozím textu byla v celém textu normy přeformulována.

 

4. Jsou zapracovány požadavky na spalinové cesty (kapitola 6).

 

5. V normě jsou řešena společná ustanovení pro dveře na únikových cestách.

 

6. Nově jsou uvedeny obecně platné podmínky pro použití samozavíračů na dveřích s požární odolností.

 

7. Byly aktualizovány podmínky pro aplikaci nátěrů zajišťující zvýšení požární odolnosti stavební konstrukce apod.

 

8. Došlo k aktualizaci přílohy B.

 

9. Nově jsou stanoveny požadavky na těsnění prostupů.

 

Norma je přístupná předplatitelům služby ČSN on-line nebo v Informačním centru ÚNMZ v ulici Biskupský dvůr, Praha 2 nebo u smluvních prodejců norem.

Tisknout: