českyEnglishDeutsch
Dokumenty / Legislativa


Seznam zákonů a legislativních předpisů

(k zobrazení znění jednotlivých zákonů potřebujete prohlížeč PDF souborů klikněte prosím sem)

 

ZÁKONY

 • Zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 422/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb.
 • Zákon č. 481/2002 Sb., úplné znění zák. 13/1993 Sb., celní zákon
 • Zákon č. 205/2002 Sb. ze dne 24. dubna 2002,kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a ozměně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
 • Zákon č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. a č. 274/2001 Sb.
 • Zákon č. 353/1999 Sb. ze dne 9. prosince 1999 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
 • Zákon č. 157/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 352/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 258/2000 Sb. a č. 458/2000 Sb. a č. 185/2001 Sb.
 • Zákon č. 59/1998 Sb. ze dne 5. března 1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění zákona č. 209/2000 Sb.Zákon č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 205/2002 Sb. [účinnost od 1.10.2002]
 • Zákon č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb. a č. 102/2001 Sb.
 • Zákon č. 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele, ve znění zákonů č. 217/1993 Sb., č. 40/1995 Sb., č. 104/1995 Sb., č. 110/1997 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 64/2000 Sb., č. 145/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 477/2001 Sb.Zákon č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů ve znění zákonů ČNR č. 164/1993 Sb. a č. 275/1994 Sb.
 • Zákon č. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii, ve znění zákonů č. 119/2000 Sb., č. 13/2002 Sb. a č. 137/2002 Sb.Zákon č. 133/1985 Sb. (v úplném znění zák. č. 67/2001 Sb.) o požární ochraně
 • Zákon č. 50/1976 Sb. (v úplném znění zák. č. 109/2001 Sb.)o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

 • Sdělení č. 56/2001 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 • Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 • Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
 • Nařízení vlády č. 483/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 329/2002 Sb. ze dne 26. června 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané stavební výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 326/2002 Sb. ze dne 19. června 2002, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (viz též Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.)
 • Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. ze dne 16. ledna 2002 o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 • Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
 • Nařízení vlády č. 358/2001 Sb. ze dne 29. srpna 2001, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
 • Nařízení vlády č. 286/2001 Sb. ze dne 2. července 2001, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 • Nařízení vlády 234/2001 Sb. ze dne 30. května 2001, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části
 • Nařízení vlády č. 210/2001 Sb. ze dne 21. května 2001, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
 • Nařízení vlády č. 191/2001 Sb. ze dne 9. května 2001, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení č. 337/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 181/2001 Sb. ze dne 25. dubna 2001, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení č. 336/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 179/2001 Sb. ze dne 25. dubna 2001,kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
 • Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. ze dne 23. října 2000, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
 • Nařízení vlády č. 293/2000 Sb. ze dne 3. července 2000, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
 • Nařízení vlády č. 291/2000 Sb. ze dne 3. července 2000, kterým se stanoví grafická podoba označení CE
 • Nařízení vlády č. 6/2000 Sb. ze dne 12. ledna 2000, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
 • Nařízení vlády č. 182/1999 Sb. ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení č. 290/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 180/1999 Sb. ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení č. 289/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. ze dne 16. prosince 1998, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich likvidace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek,ve znění nařízení č. 258/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 14/1999 Sb. ze dne 11. listopadu 1998, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení č. 227/1999 Sb. a č. 288/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 179/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
 • Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.
 • Nařízení vlády č. 177/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 176/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení č. 286/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 175/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a nařízení vlády č. 285/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, se zapracovanými změnami dle nařízení vlády č. 174/1998 Sb., č. 78/1999 Sb. a č. 323/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 172/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení č. 284/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 171/1997 Sb. ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení č. 292/2000 Sb. a č. 121/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 170/1997 Sb. ze dne 25.června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení č. 15/1999 Sb. a č. 283/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 169/1997 Sb. ze dne 25.června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility,ve znění nařízení č. 282/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. ze dne 25.června 1997, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení č. 281/2000 Sb.

 

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 344/2002 Sb. - novelizace vyhlášky 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel
 • Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 • Vyhláška č. 492/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 132/1998 Sb.
 • Vyhláška č. 307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 13. června 2002o radiační ochraně
 • Vyhláška č. 247/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 6. června 2002 o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla
 • Vyhláška č. 117/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 16. března 2002o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • Vyhláška č. 115/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. března 2002o podrobnostech nakládání s obaly
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 • Vyhláška č. 376/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 89/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. února 2001,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a bilogickými činiteli
 • Vyhláška č. 8/2000 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 13. ledna 2000,kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování
 • Vyhláška č. 7/2000 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 13. ledna 2000,kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě v Praze
 • Vyhláška č. 202/1999 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999,kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • Vyhláška č. 85/1999 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 16. dubna 1999,kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků
 • Vyhláška č. 27/1999 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 29. prosince 1998o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku
 • Vyhláška č. 26/1999 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 29. prosince 1998o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků
 • Vyhláška č. 299/1998 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 2. prosince 1998,kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí
 • Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 146/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997,kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků
 • Vyhláška č. 145/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 19. června 1997o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení

 

SDĚLENÍ

 • Sdělení MV o opravě tiskových chyb ve vyhl. 293/2002 Sb. a vyhl. 344/2002 Sb.
 • Sdělení č. 272/1998 Sb. Ministerstva průmyslu a obchoduo pověření prováděním akreditace
 • Sdělení č. 238/1997 Sb. Ministerstva průmyslu a obchoduo pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
 • Sdělení č. 237/1997 Sb. Ministerstva průmyslu a obchoduo pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem