českyEnglishDeutsch
Menu / Pro akcionáře / Výzva k předložení akcií

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ K VYZNAČENÍ ZMĚN

Představenstvo obchodní společnosti PAVUS a.s.,

IČ: 60193174, se sídlem Prosecká 412/74, Praha 9 – Prosek, PSČ: 190 00

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2309

na základě ust. §2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb.,

kterým došlo ke změně listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno

 

vyzývá dle ust. §3 zákona č. 134/2013 Sb. všechny akcionáře

 

společnosti PAVUS a.s., aby ve lhůtě od 1.5.2014 do 30.6.2014 předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, tj. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, datum narození, rodné číslo, IČO akcionáře. Akcionář současně sdělí číslo bankovního účtu. Vyznačení změn a zápis do seznamu akcionářů se provádí v sídle společnosti v pracovní dny. Termín je třeba předem dohodnout. Kontaktní osoba: Eva Pechová, BA, tel.: 286 019 587 e-mail: pechova@pavus.cz

K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcie/akcií, platný průkaz totožnosti nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší tři měsíce. Zmocněnci oprávněných akcionářů fyzických a právnických osob se vedle výše uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě akcie nepředloží a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, není oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním těchto povinností, právo na dividendu k akciím, ohledně nichž je v prodlení, nevznikne. 

 

V Praze dne 30. března 2014  Ing. Jiří Studnička, předseda představenstva