českyEnglishDeutsch
Menu / Historie významných událostí


Historie významných událostí společnosti PAVUS, a.s.

2007

 • kolaudace jednotného systému odsávání - svodu odpadních plynů (etapa I), zahájení měření pro přípravu etapy II - vybudování čističky odpadních plynů
 • navázání úzké spolupráce s ČKAIT při vydávání „Zpr@vodaj PAVUS“ (počet přihlášených odběratelů přesáhl číslo 260), rozšíření redakční rady o externí spolupracovníky
 • rozšíření poskytování informací o klasifikacích dle ČSN EN 13501 (oficiální internetová databáze klasifikací) o informace dle „Rozhodnutí Komise“ (kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků a klasifikace do tříd reakce na oheň a tříd chování střešních krytin a panelů, bez zkoušení)

2006

 • zprovoznění jednotného systému odsávání zkušebních pecí - zahájení zkušebního provozu etapy I - svodu odpadních plynů
 • zavedení akreditovaných zkoušek kabelů - stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí, zkoušky šíření plamene, určení stupně kyselosti plynů během hoření kabelů, měření hustoty kouře, zkoušky celistvosti kabelů
 • zahájení poskytování informací z technické normalizace a legislativy – „Zpr@vodaj PAVUS“ (navazuje na tradici dříve vydávaného „Aktual bulletin“)
 • zavedení akreditované zkušební metody podle ZP 27/2006 (DIN 4102-12) pro stanovení funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí-systémů v případě požáru
 • další rozšíření autorizace podle NV č.190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 

2005

 • rozšíření rozsahu autorizace podle NV č.190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
 • zprovoznění databáze klasifikace stavebních výrobků podle požární odolnosti a reakce na oheň a její průběžné doplňování

2004 

 • sloučení  AZL 1026.1 Zkušebny a AZL 1026.2 Požárně technické laboratoře v jeden akreditovaný subjekt s novým názvem „Požární zkušebna“, AZL 1026
 • autorizace podle  NV č.190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (Notifikovaná osoba 1391)
 • rozšíření akreditace pro certifikační orgán pro certifikaci výrobků autorizace podle NV č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

2003 

 • změna sídla a.s. z Hostivaře na Prosek 
 • přemístění požárně technické laboratoře z Prahy do Veselí nad Lužnicí 
 • zahájení všech zkoušek „reakce na oheň“ ve Veselí nad Lužnicí 
 • žádost o autorizaci podle NV 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a  NV 190/2002 Sb.

2002

 • rozšíření akreditace Zkušebny Veselí nad Lužnicí o zkoušení požárně bezpečnostních zařízení, požárních proudnic a armatur, hasiv a hasicích schopností 
 • akreditace inspekčního orgánu č. 4023
 • změna majoritního vlastníka, majoritním vlastníkem se stává Technický a zkušební ústav stavební, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 

2001 

 • změna obchodního jména firmy z „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s.” na „PAVUS, a.s.”  
 • změna podoby kmenových akcií na majitele emitovaných společností ze zaknihovaných na listinné

2000

 • rozšíření autorizace k činnostem při posuzování shody o hořlavé kapaliny (dle NV č. 173/1997 Sb.)  z
 • ačlenění Požárně technické laboratoře jako akreditované zkušební laboratoře č. 1026.2 do PAVUS, a.s.

1998

 • autorizace k činnostem při posuzování shody vybraných výrobků dle NV č. 178/1997 Sb.  
 • akreditace certifikačního orgánu č. 3041 pro certifikaci výrobků  
 • akreditace certifikačního orgánu č. 3042 pro certifikaci systémů jakosti

1993 

 • privatizace společnosti „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, s.p.” metodou převodu na právní formu akciové společnosti (vznik akciové společnosti „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s.”)

1990 

 • vznik státního podniku „Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, s.p.” delimitací vědecko-výzkumné, normotvorné a atestační činnosti z VÚPS Praha s.p.