českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti / Autorizovaná osoba AO 216 (NV 163)

Ke stažení:

Autorizace

Žádost o výkon činnosti autorizované osoby - dle NV 163/2002 Sb.


AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 


 Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil společnosti PAVUS, a.s., v souladu s § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změněně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení podle zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb..

 

Rozsah autorizace PAVUS, a.s., je dán rozhodnutím ÚNMZ č. 1/2022 ze dne 14. března 2022 pro výrobky z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb., uvedené v Autorizaci (ke stažení výše).

 

Rozsah rozhodnutí se dále vymezuje pro postupy posuzování shody podle §3, 5, 5a, 6, 7 a 9 stanovené pro jednotlivé skupiny výrobků v příloze č.2 nařízení vlády.