českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti / Autorizovaná osoba AO 216 (NV 163)

Ke stažení:

Autorizace

Žádost o výkon činnosti autorizované osoby - dle NV 163/2002 Sb.


AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 


 Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil společnosti PAVUS, a.s., v souladu s § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změněně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení podle zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb..

 

Rozsah autorizace PAVUS, a.s., je dán rozhodnutím ÚNMZ č. 3/2018 ze dne 24. října 2018 pro následující výrobky z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.:

 • 1/12 Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů)
  • a)  pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn v budovách , na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

 • 2/4 Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

 • 5/2 Hydroizolace
  • a) hydroizolační vrstvy , střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy
  • b) hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách
  • c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

  • d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
    • výrobky vyžadující zkoušení
    • výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
 • 5/6 Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely
  • a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na  požární úseky)
  • b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

  • c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
    • výrobky vyžadující zkoušení
    • výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
  • d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
  • e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
  • f)  pro použití jiná
 • 5/7 Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)
  • a) pro použití ve střechách a při střešních úpravách
  • b) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při posuzování vnějšího požáru
  • - výrobky vyžadující zkoušení
  • - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
  • c)  pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

 • 5/10 Vnější tepelně izolační systémy včetně montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky
  • a) pro vnější stěny,  na které se vztahují požadavky  reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

  • b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň
 • 5/12 Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění a výrobky pro požární ochranu (včetně ochranných povrchových úprav)
  • a) na které se vztahují požadavky na požární odolnost
  • b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

 • 5/13 Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky
 • 6/1 Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla
  • a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření plamene po povrchu
  • b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A1, A2,  B, C, D, E

(A1 až E)3, F

  • c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
   • výrobky vyžadující zkoušení
   • výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
 • 6/5 Skleněné tvárnice a stěnové panely ze skleněných tvárnic
  • a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost
  • b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A1, A2,  B, C, D, E

(A1 až E)3, F

  • c) pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům
  • d) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují
  • e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
  • f) pro použití jiná
 • 7/8 Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí a ochranné vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství (kromě trubních sestav a jejich prvků z plastů a pryže)
  • a) v instalacích pro dopravu/ rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu
  • b) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu, pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F 

  • c) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně vztahuje požadavek o úspoře energie
 • 7/10 Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství (kromě plastových trubních sestav, plynových hadic a přechodových spojů)
  • a) v instalacích pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/ chladicích systémů budovy
  • b) v instalacích, na které se vztahují  požadavky na  požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
  • c) v instalacích, na které se vztahují  požadavky reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
 • 8/1 Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách
 • 8/2 Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách, pro ochranu proti tlakové vodě
 • 8/3 Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání
 • 8/5 Zárubně
 • 8/6 Střešní světlíky, střešní okna
  • a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na  požární úseky)
  • b) pro použití, na která se na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F 

  • c) pro použití, na která se vztahují  požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru

   • výrobky vyžadující zkoušení
   • výrobky „považované za vyhovující bez zkoušení“
  • d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
  • e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
  • f) pro použití jiná
 • 9/7 Sestavy vnitřních příček
  • a) pro použití, na která se vztahují požadavky  reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F 

  • b) pro použití v sestavách ,na které se vztahují požadavky na požární odolnost
  • c) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
  • d) pro použití, která jsou vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání
  • e) pro použití jiná
 • 9/8 Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení
  • a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění
  • b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění
 • 9/9 Sestavy lehkých obvodových plášťů
  • a) jako vnější stěny,  na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F 

  • b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň
  • c) pro použití v sestavách,  na které se vztahují požadavky na požární odolnost, vč.šíření požáru
 • 9/26 Prefabrikované stavební jednotky
 • 10/1 Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů
 • 10/2 Komínové hlavy
 • 10/3 Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požáru, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu (kromě výrobků pro potlačování výbuchu)
 • 10/4 Požární uzávěry mimo výrobky uvedené  pod poř. číslem 1 v tab. 8
 • 10/9 Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
  • a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
  • b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
 • 10/10 Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky
  • a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
  • b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
 • 10/14 Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrchu a nástěnné zapuštěné rozvaděče
  • b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
 • 10/16 Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru
 • 10/17 Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
 • 11/5 Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele
  • a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost staveb, včetně šíření plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů nebo bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky
  • b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo zvukově izolační požadavky
  • c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

 • 11/6 Sádrokartonové  desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků
  • a) v požárních stěnách, příčkách  nebo stropech (nebo jejich  obkladech) na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1,  C1

A12, A22,  B2, C2, D, E

(A1 až E)3, F

  • b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků

 

Rozsah rozhodnutí se dále vymezuje pro postupy posuzování shody podle §3, 5, 5a, 6, 7 a 9 stanovené pro jednotlivé skupiny výrobků v příloze č.2 nařízení vlády.