českyEnglishDeutsch
Menu / Činnosti


Oznámený subjekt 1391 | Autorizovaná osoba AO 216 (NV 163) | Autorizovaná osoba AO 216 (NV 173) | Certif.orgán pro výrobky 3041 | Požární zkušebna 1026

 

 

Pro potřeby výrobců, dovozců, případně distributorů nebo zplnomocněných zástupců, kteří uvádějí na trh stanovené stavební výrobky nebo zabudovávají tyto výrobky do staveb, provádí PAVUS, a.s., následující výkony:

 

 • Posuzování vlastností příslušným postupem uvedeným v harmonizované normě podle nařízení EP a Rady EU č.305/2011
 • Zkoušení
  • reakce stavebních výrobků na oheň
  • požární odolnosti stavebních konstrukcí
  • požárně technických a mechanických vlastností stavebních výrobků a konstrukcí
  • požárně bezpečnostních zařízení
  • technických prostředků a zařízení požární ochrany, včetně zkoušek hasiv
  • požárně technických charakteristik hmot, látek materiálů a výrobků
 • Certifikaci výrobků podle § 5 a § 5a NV 163/2002 Sb.;
 • Posouzení systému řízení výroby podle § 6 NV 163/2002 Sb.;
 • Ověření shody výrobků podle § 7 NV 163/2002 Sb.;
 • Posouzení shody při kusové výrobě podle § 9 NV č. 163/2002 Sb.; 
 • Vypracování stavebního technického osvědčení v rozsahu § 3 NV č. 163/2002 Sb. v případě, že jeho vydání je ve smyslu § 2 NV č. 163/2002 Sb. požadováno;
 • Posouzení shody vzorku výrobku podle § 3, NV č. 173/1997 Sb.;
 • Expertizní posudky
 • Klasifikace výrobků podle požární odolnosti
 • Klasifikace výrobků podle reakce na oheň
 • Rozšířené aplikace výsledků zkoušek
 • Stanovení rozsahu zkoušek
 • Technická normalizace
 • Další služby (konzultace v oblasti posuzování shody a certifikace výrobků a systémů jakosti ve stavebnictví, technickou pomoc při zpracování prohlášení o shodě pro výrobce nebo dovozce apod.).

 

Portfolio služeb PAVUS, a.s. doplňují služby spřízněných společností TZÚS Praha, s.p.QUALIFORM, a.s. v rámci TZUS GROUP.

 

Více viz. jednotlivé podkapitoly v menu